VÁCLAV HRUBÝ - osobní stránka

Stručná chronologie podstatných skutečností tzv. CAUSY ŠTIŘÍN

-1.října 1998 nastupuje p. Ing. Karel Srba do funkce vrchního ředitele sekce
  provozní MZV ČR

-říjen 1998:
- vrchní ředitel Ing. K. Srba se svým tajemníkem p. Mlynaříkem navštívil Konferenční centrum Štiřín,
  seznamuje se s objektem, činností konferenčního centra, se stavební činností, související s rekonstrukcí
  hospodářského dvora a současně s mou dvacetiletou prací ve Štiříně

-Pan Ing. Srba několikrát navštěvuje koncerty cyklu Sukův hudební Štiřín - veřejně chválí práci celého
  kolektivu i mojí a vyzvedává zásluhy pracovníků KCŠ včetně mých na rozvoji štiřínského areálu

-konec dubna 1999:

-jednání na MZV ČR s p. Ing. Srbou - vyplňuje přede mnou formulář mého hodnocení,
  vyzvedává moje schopnosti a přitom velmi důrazně doporučuje:
1) Nedovolit p. Zielencovi přístup na koncerty Sukův hudební Štiřín - výstraha,
  nebezpečí nemilosti ČSSD i ODS
2) Mistr Josef Suk nemá být prezidentem Nadace Štiřín
3) Žádá seznam všech členů Golf clubu Štiřín.
  Pokud tyto požadavky nesplním, je ohroženo moje zařazení na funkci ředitele KCŠ
  (vždy se najdou nějaké nedostatky, zjištěné kontrolou, jako důvod k mému odvolání)

-01.05.1999 při společenské akci ve Štiříně mi sděluje další z tajmeníků p. Ing. Srby pan Andr,
  že ma mě přišel závažný anonym

-13.05.1999: Aniž bych byl s anonymem seznámen, pověřuje p. Ing. Srba účetní paní Helenu Průchovou
  (soukromou osobu) provedením kontroly v KCŠ. To, že tuto kontrolu neprovádí
  generální inspekce MZV ČR, která je k takovým kontrolám kompetentní, pan Ing. Srba zdůvodňuje
  momentální nedostatečnou kapacitou GI MZV ČR, aniž by ji však o provedení této kontroly požádal.

-O podivných postupech p. Ing. Srby jsem informoval tehdejšího 1. náměstka ministra p. Oto Picka.
  Pan náměstek Oto Pick dopisem za dne 24.05.1999 tuto kontrolu dočasně pozastavuje.

- Dopisem ze dne 3.6.1999 po poradě s ministrem Kavanem pan náměstek Pick pozastavení
  kontroly ruší. Vásledky kontroly má zaslat generálnímu sekretáři panu Matějkovi a vrchímu řediteli
  sekce provozní panu Srbovi.

- 29.7.1999 mě navštěvuje pan Miroslav Šlouf starší a pan Jaroslav Novotný. Důvodem této návštěvy
  jsou mé obavy z postupů pana Srby. Po shlédnutí výsledků mé práce mi bylo příslíbeno,
  že budou s panem Srbou jednat 2.8.1999 a že mě o výsledcích jednání bude informovat
  pan Novotný - předá mi svoji vizitku s domácím telefonem.

- 2.8.1999 - volám panu Novotnému, který mi sděluje, že jednání s panem Srbou bylo komplikované,
  že si an Srba stanovuje podmínky, které když splním, nechá mě být, když nesplním,
  nebudu ani ředitel KCŠ ani v Golf Clubu Štiřín, ani v Nadaci Štiřín a kdoví, jak skončím.
  Jednalo se o vyrobení nepravdivých důkazů o korumpování panem Zielencem ve Štiříně, napsání
  nepravdivého dopisu na ředitelku finančního odboru MZV ČR panu Helenu Knížkovou, na jehož základě
  by mohla být odvolána, odchod Josefa Suka z nadace Štiřín, žádá rovněž seznam všech členů
  Golf Clubu Štiřín. Dává mi 10 dnů na rozmyšlenou.

- 11.8.1999 - telefonát s panem Novotným (viz telefonát I a telefonát II).

- 12.8.1999 - na základě telefonátu pana Novotného z 11.8.1999, kde mi stanovuje termín předání
  udavačského dopisu (který mi nadiktoval), panu Srbovi do 16 hod., odesílám poslem tento dopis,
  který byl napsán podle pravdy a nikoliv v nadiktovaném znění. Nemohl tak
  posloužit záměrům pana Srby.

- 23.8.1999 - schůzka s panem Srbou na MZV ČR - sděluje mi, že kontrola, provedená účetní paní Průchovou,
  dopadla špatně, ale že by se tyto závěry daly změnit. Následuje výtka - nepochopení zadání
  (dopis - Knížková), opět požaduje důkazy o využívání panem Zielencem, seznam členů
  Golf Slubu Štiřín. Nejsem k těmto požadavkům vstřícný. Sděluje, že bude muset přistoupit
  ve Štiiříně k personálním změnám. Na můj dotaz, jak to, že jsem neměl možnost se k revizní zprávě
  paní Průchově vyjádřit, odpovídá, že o tom rozhoduje on. Seznamuje mě s anonymem.

- 27.8.1999 - odesílám na místo nepravdivých údajů o setkávání pana Zielence s novináři ve Štiříně doklady
  o využití konferenčního centra Štiřín Ministerstvem zahraničních věcí ČR
  a panem Zielencem.

- 3.9.1999 - vychází REVUE ŠTIŘÍN

- 7.9.1999 - jsem odvolán z funkce.

- 8.9.1999 byly sepsány petice zaměstnanci KCŠ a významnými osobnostmi.

- 9.9.1999 se koná na Štiříně pracovní schůzka ministra Jana Kavana s náměstky MZV ČR. Před počátkem
  tohoto jednání jsem v osobním rozhovoru informoval generálního sekretáře pana Matějku o faktu,
  že jsem byl vydírán panem vrchním ředitelem Srbou prostřednictvím pana Novotného a že disponuji
  nahrávkami telefonických rozhovorů s panem Novotným. Po skončení pracovního jednání vedení MZV ČR
  jsem hovořil osobně s panem ministrem Kavanem, který se mi omluvil za skutečnost, že jsem se nemohl
  vyjádřit ke zprávě o provedené kontrole, sdělil mi, že nebyl informován o skutečnosti, že jsem
  se nemohl s výsledky kontroly seznámit, přislíbil zaslání zprávy k vyjádření následující den
  s poukazem na skutečnost, že na takové vyjádření mám právo a přislíbil provedení objektivní
  kontroly hospodaření KCŠ Generální inspekcí MZV ČR. Při tomto rozhovoru jsem ministru
  Kavanovi sdělil, že před svým odvoláním jsem byl vydírán vrchním ředitelem MZV ČR Ing. Srbou.
  Pan ministr mě ujistil, že budou-li výsledky objektivní kontroly GI MZV ČR uspokojivé,
  budu reinstalován do funkce ředitele KCŠ. Podotýkám, že zprávu z kontroly, provedené
  paní H. Průchovou, jsem ke kvalifikovanému vyjádření neobdržel dodnes.

- V době od 9.9. - 12.9.1999 - telefonuji panu Novotnému (viz telefonát III - příloha č.7).

- 19.9.1999 Mistr Josef Suk na protest proti spáchanému bezpráví přerušil cyklus koncertů Sukův hudební Štiřín.
  Při této příležitosti pronesl svoje osobní prohlášení.

- V období mezi 9. - 27.9 - významné otevřené dopisy.

- 22.10.1999 zasílám dopis ředitelce GI MZV ČR ing. Jeslínkové se žádostí o předání zprávy o kontrole,
  provedené GI MZV ČR, k vyjádření.

- 22.10.1999 informuje veřejnost mluvčí MZV ČR p. Pospíšil o skutečnsoti, že zpráva o kontrole,
  provedené GI MZV ČR, mi byla předána. (Moje reakce)

- 26.10.1999 odeslán dopis, adresovaný prvnímu náměstkovi ministra MZV ČR p. Teličkovi,
  s kopií na vědomí prezidentovi ČR, předsedovi vlády ČR a senátu ČR.

- 26. - 27.10. 1999 jsem jako v jedinných dnech své dovolené pobýval mimo Štiřín.

- 27.10.1999 v 11.hod. se koná tisková konference.

- 27.10.1999 v průběhu mojí tiskové konference se dostavil p. Zoufal, momentálně pověřený řízením KCŠ,
  aby mi předal zprávu o kontrole, provedené GI MZV ČR.

- další vývoj situace můžete sledovat na www.press.cz pes.eunet.cz www.ihned.cz www.idnes.cz

- 2.11.1999 moje stanovisko

- 24.9. žádost náměstkovi Pickovi o předložení revize

- 11.11.1999 dopis Golf klubu ŠtiřínNa Vaše dotazy a připomínky se budu snažit odpovídat na této adrese vaclav.hruby@post.cz